หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองจิกทรายมูล  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองจิกทรายมูล
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ชุมตาบง อ.กิ่งอำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 8 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ เคยใช้เป็นป่าช้าของหมู่บ้านมาก่อน ยังมีซาก เชิงตะกอนเผาศพปรากฏอยู่ บริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของหมู่บ้าน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายค่อนข้างมาก เมื่อมีฝนตกน้ำจะซึมผ่านลงใต้ดินอย่างรวดเร็ว ในฤดูแล้งพื้นดินจะแห้งแล้งมาก
หมู่บ้าน : บ้านหนองจิกทรายมูล (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/13471 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    มีไม้ป่าขึ้นอยู่ในสภาพพื้นที่รกร้างลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ไม้ยืนต้น มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป และยังมีไม้พุ่ม ไม้เลื้อย วัชพืช ขึ้นแซมทั้งพื้นที่ ชนิดพันธุ์ไม้ ที่พบ เช่น ฉนวน ตะโก สะเดา ประดู่ป่า มะหวด หมีเหม็น มะเม่า เถาหญ้านาง ต้นไข่เน่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ควรได้รับการดูแล รักษา ฟื้นฟูให้เป็นป่าสมบูรณ์จากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนตามความประสงค์ของราษฎรในหมู่บ้าน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :