หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านวังตามา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านวังตามา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 305 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาที่มีความสูงไม่มากนักพื้นที่อยู่ด้านทิศตะวันตกลาดมาทางของภูเขา ส่วนทิศตะวันออกติดกับป่าชุมชนของบ้านอื่น สภาพดินเป็นดินปนหิน ขาดความอุดมสมบูรณ์บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร
หมู่บ้าน : บ้านวังตามา (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/19160 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่พบร่องรอยการตัดไม้ไปใช้สอยมาก่อน ต้นไม้โดยทั่วไปมีสภาพแคระแกรน และเป็นไม้รุ่นหลัง ชนิดไม้ที่พบ เช่น ประดู่ สะเดา สงอง งิ้ว มะกัก อ้อยช้าง แต้วแดง ตะขบป่า สะแก โมกหลวง ยอป่า ไผ่รวก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าอยู่ใกล้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากป่าในอดีตอย่างไม่ถูกต้องจนมีสภาพเสื่อมโทรม ปัจจุบันชุมชนเห็นความสำคัญการดูแลรักษาป่าและช่วยฟื้นฟูสภาพป่า จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งป่าชุมชนเพื่อให้มีการบำรุงฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :