หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 415 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขาลูกยาวอยู่ในเขตปกครอง 3 หมู่บ้าน มีความสูงไม่มากนัก สภาพดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง บริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตรในชุมชน
หมู่บ้าน : บ้านเขาใหญ่ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/19160 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ยืนต้นขนาดกลางขึ้นกระจายทั่วไปบางส่วนเป็นไม้ขนาดเล็กและไม้พื้นล่าง ชนิดไม้ที่พบ เช่น ประดู่ สวอง ขี้หนอน งิ้ว ฉนวน สะเดา มะกอก มะกัก ไผ่รวก เสี้ยว มะกา บุก เปราะ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนตั้งอยู่ในเขตปกครองของหมู่บ้าน ชุมชนมีความตั้งใจดูแล บำรุง รักษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไม่เคยมีการอนุญาตให้หน่วยงานใดใช้ประโยชน์พื้นที่มาก่อน จึงเห็นสมควรส่งเสริมสนับสนุนให้จัดตั้งป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :