หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองบ่อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
เนื้อที่ : 92 ไร่ 0 งาน 45 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินเหนียวผสมดินลูกรัง บางแห่งเป็นดินร่วนปนทราย เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี
หมู่บ้าน : หนองบ่อ (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/3490 ลว.21 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายโชคชัย ศรล้อม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความสมบูรณ์ดี มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ เต็ง รัง แดง ประดู่ ยางเหียง พลวง กระบก มะค่าแต้ ติ้ว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :