หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองผักแว่น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
เนื้อที่ : 141 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง จ.สระแก้ว
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/4130 ลว 14 มี.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวเกศินี รัตนชล
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ที่สำคญ ได้แก่ ตะแบก ประดู่ป่า แจง หนามแท่ง มะค่าแต้ พันธุ์ไม้พื้นล่าง เช่น เพ็ก ลาน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำดครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :