หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังกวาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังกวาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 363 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นที่ดอน และภูเขาไม่สูงมาก สภาพดินเป็นดินลูกรังปนดินทราย
หมู่บ้าน : บ้านวังกวาง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604043/2399 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณเป็นบางส่วน สภาพป่าเป็นสมบูรณ์และยังมีป่าเสื่อมโทรมเป็นบางส่วน มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไปเช่น เต็ง รัง แดง มะค่า ประดู่ มะกอกป่า ไผ่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :