หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 337 ไร่ 0 งาน 60 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : พื้นที่ขอจัดทำโครงการป่าชุมชนทั้งสองแปลงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสภาพดินเป็นดินร่วนผสมดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านห้วยไคร้ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604043/2399 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 เป็นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพที่สมบูรณ์มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่นแดง มะค่า ประดู่ สัก มะขามป้อม ไผ่ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น ไก่ป่า นก งู หนู อึ่งอ่าง กบ รวมแมลงกินได้ต่างๆฯลฯ แปลงที่ 2 เป็นป่าเบญพรรณที่มีสภาพที่เสื่อมโทรมจากบุกรุกพื้นที่ของราษฎร และมีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่ไม่มาก ทางอบต.ตะเบาะ ร่วมกับชาวบ้านและเจ้าที่ป่าไม้ ช่วยกันปลูกป่าเสริม เช่นประดู่ สะเดา สัก มะค่า ไผ่ มะกอกป่า และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น นก หนู งู และแมลงกินได้ต่างๆฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :