หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 68 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านประชาสุขสันต์ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/9856 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายชลอ เงินมา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรมที่ชาวบ้านบุกรุกทำไร่ มีต้นไม้ขึ้นอยู่น้อยมาก เช่นมะขามป้อม และมีการปลูกต้นนางพญาเสื้อโคร่ง ต้นสัก ไผ่ ต้นหว้า ต้นมะค่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/9856 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายชลอ เงินมา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรมที่ชาวบ้านบุกรุกทำไร่ มีต้นไม้ขึ้นอยู่น้อยมาก เช่นมะขามป้อม และมีการปลูกต้นนางพญาเสื้อโคร่ง ต้นสัก ไผ่ ต้นหว้า ต้นมะค่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :