หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดงสวาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดงสวาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 152 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก จ.ยโสธร
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านประมาณ 30 เมตร การคมนาคมเข้าถึงพื้นที่สะดวก มีทางสาธารณประโยชน์รอบ 3 ทาง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/18045
ผู้ตรวจสอบ : นายประทวน สุระมุล
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :