หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 6  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 6
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 1017 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย สลับกับโขดหินปูน บางพื้นที่เป็นหน้าผาสูง การคมนาคมสะดวก พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/22110
ผู้ตรวจสอบ : นายฐิติพงศ์ ศาสตร์แก้ว
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :