หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนประทาย หมู่ที่ 9
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 815 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ภูเขาอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร มีร่องน้ำสลับโขดหินและลานหิน บางพื้นที่เป็นหน้าผาชัน การคมนาคมไม่สะดวก
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/22110
ผู้ตรวจสอบ : นายฐิติพงศ์ ศาสตร์แก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้ดั้งเดิมหลากหลายชนิด ได้แก่ ยางนาก กระบาก มะค่าโมง ประดู่ป่า ตะแบก กระบก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :