หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองสำโรง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองสำโรง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เนื้อที่ : 265 ไร่ 0 งาน 34 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาดี จ.ยโสธร
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/19664
ผู้ตรวจสอบ : นายประทวน สุระมุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ได้แก่ ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ยางนา ไม้กระบาก ไม้พะยูง เป็นต้น มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น กระรอก กระแต หนู นก งู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :