หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสบอมแฮด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสบอมแฮด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ : 1340 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่
สถาพทั่วไป : สภาพพื้นที่เป็นลาดชันสลับภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนผสมลูกรัง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส.1604.43/13597
ผู้ตรวจสอบ : นายสุเทพ ศิริรัตน์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ชนิดไม้ เต็ง รัง ประดู่ ยอป่า แดง สะเดา ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :