หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา หมู่ 7 บ้านวังเชื่อม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา หมู่ 7 บ้านวังเชื่อม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
เนื้อที่ : 4000 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นที่เนินสลับภูเขาเป็นแนวเดียวกัน มีลำน้ำย่อยหลายสาย เป็นแนวกันชนป่าอนุรักษ์
หมู่บ้าน : บ้านวังเชื่อม (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/4261 ลว.18 ก.พ.45
ผู้ตรวจสอบ : นายธีรพัชร โชติศรีพันธุ์พร
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ ผสมป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้และอนุรักษ์ป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :