หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านโนนตูมใต้ หมู่ 12  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านโนนตูมใต้ หมู่ 12
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 260 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินบางส่วนสภาพดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรังและดินเหนียมบางส่วน
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/7130 ลว 25 เม.ย.2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณมีต้นไม้ขนาดกลาง และขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น ประดู่ มะค่า สัก สะเดา ตะแบก จันผาฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีความสมบูรณ์ พื้นที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :