หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านห้วยลาน หมู่ที่ 17  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านห้วยลาน หมู่ที่ 17
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 760 ไร่ 0 งาน 43 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสภาพดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1604.43/1763 ลว 29 ม.ค. 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังบางส่วนที่มีสภาพที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่นประดู่ แดง มะค่า ตะแบก มะขามป้อม มะเดื่อ ฯลฯ และมีสัตว์ป่าอาศับอยู่ เช่น ไก่ป่า กระต่ายป่า หมาป่า นก งู หนู อึ่งอ่างฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :