หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไร่พัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 586 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง จ.ลำปาง
สถาพทั่วไป : ที่ราบเชิงเขาสลับภูเขา ไม่สูงมากนัก สภาพดินลูกรัง
หมู่บ้าน : ไร่พัฒนา (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/22306
ผู้ตรวจสอบ : นายสมพล วรรคตอน
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรังสลับป่าไผ่รวกและการกระจายพันธุ์ของลูกไม้ เต็งรัง และประดู่แดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :