หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่าเขาวัง บ้านสายเงิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่าเขาวัง บ้านสายเงิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 1440 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาและที่ราบสลับกัน
หมู่บ้าน : บ้านสายเงิน (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/14802 ลว 23 ก.ย.2559
ผู้ตรวจสอบ : นายศุภชัย พัฒภูมิ
สภาพป่า :
    ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์แต่มีที่เสื่อมโทรมบ้าง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :