หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่สิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่สิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 400 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นแนวเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๒๕๐ เมตร ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน ๓ กิโลเมตร ทอดตัวยาวไปทางทิศตะวันตก พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ทางทิศเหนือ ของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : แม่สิน (หมู่ 06)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/11932 ลว 3 ก.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบในพื้นที่ป่าได้แก่ กระบก มะกอกป่า ประดู่ แดง สัก ไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านแม่สิน ม.6 ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าสภาพป่า ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า ตลอดมา จึงเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :