หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านละว้า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านละว้า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
เนื้อที่ : 250 ไร่ 2 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าหว้ยคอกควาย จ.อุทัยธานี
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาสูงสลับกันเป็นระยะ
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/5157 ลว.26 มี.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณมีต้นไม้ใหญ่ ขนาดกลาง และเล็กหลายชนิที่พบเห็น เช่น กะบก มะม่วงป่า ยางนา แดง สวอง และไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความสามารถรักษาป่าแห่งนี้ไว้เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :