หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านห้วยหญ้าเครือ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านห้วยหญ้าเครือ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 203 ไร่ 0 งาน 56 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาไม่สูงมากและเป็นที่ราบบางส่วนสภาพดินเป้นดินร่วนปรทราย
หมู่บ้าน : บ้านห้วยหญ้าเครือ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1604.43/14505 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง และป่าเบญจพรรณ บางส่วนมีสภาพที่สมบูรณ์มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ขึ้นอยู่โดยทั่วไปเช่น เต็ง รัง ประดู่ แดง มะค่า มะขามป้อม ตะแบก มะกอกป่า ไผ่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :