หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านวังกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านวังกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 56 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นที่ดอน และภูเขาไม่สูงมาก สภาพดินเป็นดินลูกรังผสมดินทราย
หมู่บ้าน : บ้านวังกวาง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1604.43/14505 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่า เต็ง รัง และป่าเบญจพรรณเป็นบางส่วน สภาพป่าเป็นป่าสมบูรณ์และยังมีป่าเสื่อมโทรมเป็นบางส่วน มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น แดง มะค่า ประดู่ มะกอกป่า ไผ่ เต็ง รัง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :