หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาดี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาดี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 4010 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขาและเนินภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรังเป็นบางแห่ง
หมู่บ้าน : นาดี (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/16138 ลว.6 กันยายน 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณที่ยังสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่เป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ ประดู่ แดง กระบก ติ้วหนาม มะกอก เป็นต้น ส่วนไม้พื้นล่างพบไผ่ชนิดต่างๆ อาทิ ไผ่บง ไผ่รวก ไผ่ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าและได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25 % และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการแต่อย่างใด สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนจึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :