หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านค้างปินใจ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านค้างปินใจ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 208 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เกิ๋ง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง ที่มีความลาดเอียงของพื้นที่ จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 1 กิโลเมตร มีลำห้วยหลักไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : ค้างปินใจ (หมู่ 04)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/18814 ลว 11 ต.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สัก แดง ประดู่ กระบก แต้ว ติ้ว เหมือด กันเกรา ไผ่เหียง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่า บ้านค้างปินใจ หมู่ที่ 5 ต.แม่พุง ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พบว่า สภาพป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ จากการที่ชุมชนร่วมกันดูแล รักษา ฟื้นฟู อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ เห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :