หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองระกำ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองระกำ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 420 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่ป่าอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาเขียวแบ่งเขตการปกครอง 4 หมู่บ้านในตำบลเดียวกัน ความสูงของยอดเขาประมาณ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพดินเป็นดินเหนียวปนหิน
หมู่บ้าน : บ้านหนองระกำ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12925 ลว.17 กรกฎาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนมีร่องรอยไฟไหม้ป่าในช่วงหน้าแล้ง มีฝูงลิงอาศัยอยู่ ต้นไม้ที่พบเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดเล็กมีสภาพแคระแกรน เช่น สวอง,สะเดา,ตะแบกเกรียบ,ตะโกพนม,ตะคร้ำ,แคนา,กุ่มบก,มะหวด,โพธิ์ศรีมหาโพธิ์,คาง,งิ้วป่า,มะเกลือ,มะกา,ปอลาย,โมกมัน,มะดูก,กระเจียน,กระพี้จั่น,ไผ่รวก,บันไดลิง,เถาวัลย์เปรียง และหางปลาไหลขาว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งตามวิถีของชุมชนได้ร่วมกันดูแล รักษา และใช้ประโยชน์อยู่แล้ว และไม่เป็นพื้นที่ที่ได้อนุญาตให้หน่วยงานหรือผู้ใดใช้ประโยชน์อยู่ก่อน จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรให้ชุมชนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนต่อไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :