หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านวังกระโดนใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านวังกระโดนใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 2223 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นเทือกเขาอยู่ในส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว ความสูงของยอดเขาประมาณ 338 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
หมู่บ้าน : วังกระโดนใหญ่ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/18107 ลว.2 ตุลาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณแล้ง ต้นไม้เป็นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พันธุ์ไม้ที่พบเช่นมะค่าโมง, ประดู่, สวอง, มะค่าแต้, เต็ง, รัง, ตะคร้อ, งิ้ว, มะกอป่า, มะกล่ำต้น, สำโรง, โมกมัน, กระโดน, พฤกษ์ คำมอกน้อย, ช้างน้าว, ไผ่รวก, อีนุ่น, หนอนตายยาก, องุ่นป่า, บุกรอก, ปลาไหลเผือก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งตามวิถีของชุมชนได้ร่วมกันดูแล รักษา และใช้ประโยชน์อยู่แล้ว และไม่เป็นพื้นที่ที่ได้อนุญาตให้หน่วยงานหรือผู้ใดใช้ประโยชน์อยู่ก่อน จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรให้ชุมชนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนต่อไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :