หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเขาปูน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเขาปูน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 600 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป : พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาว มีอาณาเขตป่าติดต่อกัน 2 หมู่บ้าน ในตำบลเดียวกัน บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร
หมู่บ้าน : บ้านเขาปูน (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/18107 ลว.2 ตุลาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณแล้ง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่นประดู่,สะเดา,ตะโก,ขี้หนอน,มะเกลือ,แคนา,โมกมัน,พุทรา,เล็บเหยี่ยว,เสี้ยว,ไผ่รวก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เสริมให้กับชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :