หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านช้างตะลูด หมู่ที่ 2 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านช้างตะลูด หมู่ที่ 2 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 23 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ สภาพดินแปลงที่ 1 เป็นดินร่วนปนดินลูกรัง แปลงที่ 2 เป็นดินเหนียว
หมู่บ้าน : บ้านช้างตะลูด (หมู่ 2), บ้านช้างตะลูด (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604043/18818
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก มีต้นไม้ขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น สัก แดง หว้า ยูคา ประดู่ มะค่า ไผ่ ฯลฯ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น นก งู หนู ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :