หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านโสกจักจั่น หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านโสกจักจั่น หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 27 ไร่ 0 งาน 19 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านโสกจักจั่น (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/18818 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่เสื่อมโทรมมีต้นไม้ขึ้นเป็นบางส่วน เช่น ยูคาฯ สะเดา ประดู่ แดง ตะโก มะขามป้อม ไผ่ ตะแบก สัก ฯลฯ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น นก งู หนู กระรอก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :