หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านซำบอน หมู่ที่11 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านซำบอน หมู่ที่11 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
เนื้อที่ : 489 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ จ.เพชรบูรณ์
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรังและเป็นดินเหนียว
หมู่บ้าน : บ้านซำบอน (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส 1604.43/22149 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษดา จันทร์โท
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่มีสภาพสมบูรณ์ มีต้นไม้ขึ้นอยู่โดยทั่วไป เช่น ไผ่ แดง ประดู่ มะค่า ตะค้อป่า มะกอกป่า ตะแบก ฯลฯ และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น ไก่ป่า กระต่ายป่า นก หนู งู ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :