หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาท่อน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาท่อน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย
เนื้อที่ : 377 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินภูเขา มีความลาดเอียงทางด้านทิศตะวันตก สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายแบะดินเหนียว
หมู่บ้าน : บ้านนาท่อน (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/1920938 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง บางพื้นที่เป็นป่าดินชื้น (ป่าดงดิบ) ชนิไม้ที่พบเห็น ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง ตะแบก กะบก ตะเคียน ยาง ชิงชัน สมอไทย มะกอก กอกกัน ไม้ตระกูลก่อ นอกจากนี้ยังมีไผ่ชนิดต่าง ๆ เช่น ไผ่รวก ไผ่ซาง ไผ่ข้าวหลาม เป็นต้น ส่วนไม้พื้นล่าง เช่น เปล้า หญ้าคา สาบเสือ หญ้ารีแพร่ ข่าป่า กล้วยป่า พีชตระกูลเฟริน์ สัตว์ป่าที่พบเห็นอยู่ เช่น กระรอก กระแต นก หนู อีเห็น ไก่ป่า ตุ่น นอกจากนี้ยังพบเห็นพีชสมุนไพรหลายชนิด เช่น ตะโคก ม้ากระทืบโลง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้ง ป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :