หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านม่วงไข่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย
เนื้อที่ : 109 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก จ.เลย
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นป่าดิบแล้วผสมเบญจพรรณ แปลงที่ 2 และ 3 เป็นป่าเต็งรัง มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและเนินภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านม่วงไข่ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/20938 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 มีสภาพเป็นป่าผสมระหว่างป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้ชนิดที่เห็น ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ซ้อ พฤกษ์ ตะแบะ แดง ประดู่ ก้ามปู ลำไยป่า ปออีเก้ง มะยมป่า มะเดื่อ กระทุ่ม ไม้พื้นล่างพบ เป็นพืชตระกูล ขิงป่า ข่าป่า เฟริน์ เป็นต้น แปลงที่ 2 และ 3 เป็นป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ เช่น เต็ง รัง ต้นเหียง มะม่วงป่า ต้นรัก สมอพิเภก ต้นแหน ต้นประดู่แดง ตะแบก ยอป่า แคป่า ติ้วป่า โมกป่า ไม้ก่อ เป็นต้น ไม้พื้นล้าง ลูกไม้ใหญ่ที่กำลังฟื้นตัวนอกจากนี้ยังมีหญ้าเพ็ก ไผ่โจด ต้นแขม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้ง ป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :