หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแสงภา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแสงภา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
เนื้อที่ : 1782 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นที่ราบเชิงเขาและเนินภูเขา ลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง แปลงที่ 2ลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านแสงภา (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/20938 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมระหว่างป่าเต็งรังและป่าดินเขา มีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ มีพรรณไม้หลาย ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง กะบก ประดู่ พยุง มะค่า กระทุ่ม มะกอก ไม้พื้นล่างพบจำพวก ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่หก ไผ่หางช้าง ไผ่ข้าวหลาม เป็นต้น สัตว์ป่าที่ยังพบเห็นอยู่ เช่น กระรอก กระแต นก หนู หมูป่า ชะมด เลียงผา อีเห็น กบหมื่น กบหอน แม่แอ้ว อีกทั้งยังมีสมุนไพรในป่า เช่น ผาด้าม กำยาน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้ง ป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :