หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปากโป่ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปากโป่ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 3615 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นพื้นที่เนินภูเขามีควาลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก ลักษณะเป็นดินร่วนปนลูกรัง แปลงที่ 2 ลักษณะเป็นเนินภูเขา มีความลาดเอียงจากทิศตะวันอกไปทางทิศตะวันตก
หมู่บ้าน : บ้านปากโป่ง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/19285 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 สภาพป่าเป็นป่าผสมผลัดใบระหว่างป่าเต็งรัง พรรณไม้มี ยอป่า มะม่วงหัวแมงวัน ไผ่โจด แปลงที่ 2 เป็นป่าผสมระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง พรรณไม้ที่พบเห็นในป่าหลากหลายชนิดที่เห็นเด่นชัดเป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้เต็ง รัง ก่อข้าว ก่อเดือย ตะเคียง ต้นสมพงษ์ ตะแบก ส่วนไม้พื้นล่างพบ จำพวกไผ่ไร่ ไผ่โจด ไผ่รวก ไผ่ช้าวหลาม (ไผ่ข้าวหลาม) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบเห็นพืชสมุนไพรหลากชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้ง ป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :