หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านซำทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านซำทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
เนื้อที่ : 1900 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นเนินภูเขา ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านซำทอง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/193431 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังผสมป่าดิบแล้ง ต้นไม้ที่พบ เช่น ตะเคียน ประดู่ แดง เต็ง รัง และไม้ในวงศ์ก่อ ไม้พื้นล่างที่พบเห็นจำพวก ไผ่ไร่ ไผ่โจด ไผ่รวก ไผ่กาบแดง แปลงที่ 2 สภาพป่าเป็นป่าผสมผลัดใบระหว่างป่าเบญจพรรณกับป่าเต็งรัง ไม้ที่พบ เช่น ต้นประดู่ แดง สาธร กระโดน กระบก กำพี้ ไม้พื้นล่างที่พบเห็นจำพวก ไผ่ไร่ ไผ่หก ไผ่รวก ไผ่ข้าวหลาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้ง ป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน จึงเห็นควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ ตามความประสงค์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :