หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
 

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1619.3/7963 ลว 19 พ.ย. 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมผลัดใบระหว่างป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีพันธ์ไม้เด่น ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะขามป้อม มะค่าโมง เต็ง รัง เหียง กระทุ่งนา กระถินณรงค์ กระบก มะเกลือ มะม่วงป่า ฉนวน กระแซะ เปล้า ติ้วป่า ยอเถื่อน มะกอกป่า ค้อส้ม เป็นต้น ส่วนไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ไผ่ข้าวหลาม ไผ่เปาะ และไผ่รวก ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น ไก่ป่า อีเห็น กระรอก กระแต นก ชนิดต่าง ๆ แลน หนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าและได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเตรียมการ แต่อย่างใด และไม่เป็นพื้นที่ซึ่งส่วนราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใดได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือพื้นที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการ หรือประกาศเป็นส่วนที่วิจัยทางวิชาการหรือประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ และมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :