หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยนาสี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยนาสี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
เนื้อที่ : 3281 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นเนินภูเขาและภูเขาสูง มีก่อนหินขนาดใหญ่โผล่ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : ห้วยนาสี (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/23970 ลว. 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมผลัดใบระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง บางส่วนเป็นป่าดิบเขา พันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ประดู่ แดง ตระแบก ชิงชัน เต็ง รัง เหียง ติ้วป่า พันธุ์ไม้ตระกูลก่อหลายชนิด ขี้หนอน หว้า พะยอม ตะเคียน กระบาก ค้อส้ม งิ้วป่า สมอไทย มะเกลือ เป็นต้น ส่วนป่าที่มีในพื้นที่ เช่น เก้ง หมู่ป่า ลิง ไก่ป่า ไก่ฟ้าพญาลอ บ่าง อีเห็น กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ ตุ่น อ้น วหนู กบภูเขา ปูหิน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :