หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่าแพ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่าแพ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 177 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 เป็นเนินภูเขาและภูเขาสูง แปลงที่ 2 เป็นพื้นที่เนินภูเขา แปลงที่ 3 เป็นเนินภูเขาและภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : ท่าแพ แปลง 1 (หมู่ 2), แปลง 2 (หมู่ 2), แปลง 3 (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/23970 ลว. 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    แปลงที่ 1 มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ แปลงที่ 2 มีสภาพเป็นป่าผสมระหว่างป่าเบญจพรณและป่าดิบแล้ง ส่วนแปลงที่ 3 เป็นป่าเต็งรังที่ยังสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าโมง เต็ง รัง เหียง พลวง กระทุ่มเนิน ติ้วป่า เสลา ตะคร้อ มะกอกป่า มะหาด มะกอกเกลื้อน เป็นต้น ส่วนไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่ไร่ ไผ่โจด เพ็ก ส่วนป่าที่มีในพื้นที่ เช่น อีเห็น กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ งูหนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :