หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาหอ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาหอ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เนื้อที่ : 820 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จ.เลย
สถาพทั่วไป : เป็นเนินภูเขาและภูเขาสูง มีก่อนหินขนาดใหญ่ไผล่ ดินเป็นดินร่วนปนดินลูกรัง
หมู่บ้าน : นาหอ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/17151 ลว. 26 สิงหาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมผลัดใบระหว่างป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก ชิงชัน เต็ง รัง เหียง มะค่าโมง ตะคร้อ มะกอกเกลื้อน กระทุ่มเนิน พะยอม เหมือด ติ้วป่า มะตูม ไข่เน่า ลิ้นจี่ป่า มะกอกป่า ช้างน้าว เป็นต้น ส่วนไผ่ ได้แก่ ไผ่รวก ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่เปาะ ไผ่ไร่ เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น หมูป่า ไก่ป่า เม่น อีเห็น กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ อ้น หนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่าและได้ตรวจสอบรายละเอียดบริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :