หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านฟากนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านฟากนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
เนื้อที่ : 325 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นเนินภูเขาและภูเขาสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนเหนียว และดินร่วนปนดิอนลูกรัง พื้นที่มีร่องน้ำสามสายไหลมารวมกันตรงกลางแปลง ทางชุมชนเรียกว่า "ห้วยฝายใหญ่"
หมู่บ้าน : ฟากนา (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.42/17151 ลว. 26 สิงหาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเอนก สุขสวัสดิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผสมผลัดใบระหว่างป่าเบญจพรรณที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้เด่นได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก ชิงชัน กระทุ่มน ติ้วป่า กระแซะ กำพี้ ตะกู ถ่อนนา เป็นต้น ส่วนไม้ไผ่ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่เปาะ ส่วนสัตว์ป่าที่มีในพื้นที่ เช่น ไก่ป่า อีเห็น กระรอก นกชนิดต่างๆ อ้น ตุ่น หนู เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการป่า และได้ตรวจสอบรายละเอียด บริเวณที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนดังกล่าวแล้ว ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ทับซ้อนพื้นที่อุทยานเตรียมการ แต่อย่างใด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :