หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกันใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกันใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เนื้อที่ : 23 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ภูเขาหินปูน
หมู่บ้าน : กันใหญ่ (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 581/61 ลว18 ก.พ. 62
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    มีชนิดพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่ทั่วไป เช่นตะเคียนหิน เต่าร้าง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมจะเดำเนินโครงการป่าชุมชน และชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :