หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคลองตูกใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคลองตูกใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2557
ที่ตั้ง : ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 66 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : คลองตูกใต้ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.43/3068 ลว 4 มี.ค. 2557
ผู้ตรวจสอบ : นายศุภชัย พัฒภูมิ
สภาพป่า :
    ป่าค่อนข้างเสื่อมโทรม สลับกับป่าดั้งเดิม มีพันธุ์ไม้ขึ้นทั่วไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 28 เมย.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :