หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านโค้งสง่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านโค้งสง่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 1776 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่มีสภาพเป็นเทือกเขาเนินเขาและชายเขาตามหุบเขามีล่องรอยน้ำไหลในช่วงหน้าฝนบนสันเขาแบ่งเขตป่าตามเขตปกครองกับหมู่บ้านอื่น บริเวณชายเขาติดพื้นที่ทำการเกษตรเช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด สภาพดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านโค้งสง่า (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12019 ลว. 12 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ สะเดา โพธิ์ ขานาง แคนา เขว้า มะกอก งิ้ว ยอป่า ตะโก ไผ่รอก กลอย หางไหลขาว หนอนตายอยาก บุกรอก เปราะ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรต่ออายุและขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :