หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านซับตะเคียน (แปลงที่ 1-2) ต่ออายุ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านซับตะเคียน (แปลงที่ 1-2) ต่ออายุ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 1773 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : บ้านซับตะเคียน (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/21665 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    สภาพป่าประกอบด้วยป่าผลัดใบ คือ ป่าเบญจพรรณ และป่าไม่ผลัดใบ คือ ป่าดิบแล้ง ส่วนที่เป็นป่าเบญจพรรณพบอยู่ทั่วไปของพื้นที่ มีไม้ยืนต้นมีขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นอยู่หนาแน่น ไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่น้อยเนื่องจากพื้นที่เคยถูกบุกรุกใช้ประโยชน์มาแต่อดีต ชนิดไม้ที่พบได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ป่า พฤกษ์ มะกอก ตะคร้ำ ขะเจ๊าะ ตะขบป่า ไผ่รวก ฯลฯ ในบริเวณหุบเขาร่องลำห้วยเป็นป่าดิบแล้ง ชนิดไม้ที่พบได้แก่ พรรณไม้ยืนต้น พรรณไม้เถาไม้พุ่มเลื้อย พรรณไม้อิงอาศัย และพรรณไม้พื้นป่าหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าประกอบด้วยป่าผลัดใบ คือ ป่าเบญจพรรณ และป่าไม่ผลัดใบ คือ ป่าดิบแล้ง ส่วนที่เป็นป่าเบญจพรรณพบอยู่ทั่วไปของพื้นที่ มีไม้ยืนต้นมีขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นอยู่หนาแน่น ไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่น้อยเนื่องจากพื้นที่เคยถูกบุกรุกใช้ประโยชน์มาแต่อดีต ชนิดไม้ที่พบได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ป่า พฤกษ์ มะกอก ตะคร้ำ ขะเจ๊าะ ตะขบป่า ไผ่รวก ฯลฯ ในบริเวณหุบเขาร่องลำห้วยเป็นป่าดิบแล้ง ชนิดไม้ที่พบได้แก่ พรรณไม้ยืนต้น พรรณไม้เถาไม้พุ่มเลื้อย พรรณไม้อิงอาศัย และพรรณไม้พื้นป่าหลายชนิด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :