หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดงมัน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดงมัน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 1700 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป :
หมู่บ้าน : ดงมัน (หมู่ 15)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1 มีนาคม 2543
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/1734 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณแล้ง พบพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น ประดู่ มะกอกป่า ตะโกพนม มะดูก มะเฟืองป่า ขว้าว แต้งแดง ตะขบป่า ขันทองพยาบาท ไผ่รวก ส้มโก่ย กลอย บุก เป็นต้น สภาพดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพของพื้นป่ามีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดซึ่งเป็นอาหาร และสมุนไพรให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์และชุมชนมีการดูแลรักษาป่ามาโดยตลอดเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1 มีนาคม 2543
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :