หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านไร่เกษตรสวรรค์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านไร่เกษตรสวรรค์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 376 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขา เชิงเขา แบ่งเขตป่าชุมชนไปตามสันเขากับบ้านซับตะเคียนตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า บริเวณโดยรอบชายเขาเป็นพื้นที่ทำการเกษตรไร่มันสำปะหลัง สภาพดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านไร่เกษตรสวรรค์ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12698 ลว. 19 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ มะค่าโมง สะเดา สวอง ฉนวน ตะโก ตะคร้ำ มะกอก มะเกลือ คาง เลี่ยน ทองหลางป่า แคทราย แสมสาร แจง ฝาง ไผ่รวก บันไดลิง เสี้ยวเครือ ปอลาย เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรต่ออายุและขยายพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นายวันชัย จันทร์สาคร
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :