หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.แม่เปิน อ.กิ่งอำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 394 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบสลับเนินต่ำ บางแห่งมีโขดหินโผล่ให้เห็นโดยทั่วไป ในที่ราบต่ำมีน้ำขังในช่วงฤดูฝนสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่วัดในหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : ประดู่งาม (หมู่ 17)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/13909 ลว. 7 กันยายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นกระจายทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น มะค่าโมง มะค่าแต้ ประดู่ สวอง เต็ง รัง กระบก มะม่วงหัวแมงวัน สารภี ตูมกา ส้าน ยอป่า กลอย ปลาไหลเผือก บุก หนอนตายยาก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ต่ออายุและขยายพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรม บำรุง ฟื้นฟู ดูแล รักษาป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/25700 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1 พค.44/ ทส 1605.33/25700 ลว.22ธ.ค53
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :