หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านกระทุ่มทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านกระทุ่มทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 785 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขา 2 ลูก และเชิงเขา แบ่งเขตป่าชุมชนกับหมู่บ้านอื่นในตำบลเดียวกัน บริเวณชายเขาเป็นพื้นที่ทำการเกษตรไร่มันสำปะหลัง สภาพดินเป็นดินเหนียวปนหิน
หมู่บ้าน : กระทุ่มทอง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12698 ลว. 19 พฤศจิกายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ มะค่าโมง มะค่าแต้ สะเดา สวอง ฉนวน ตะคร้ำตะแบกเกรียบ แคนา แสมสาร เสี้ยว แจง ไผ่รวก บันไดลิง กลอย บุกคางคก บุกรอก เปราะ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อการบริหารจัดการป่าอย่างต่อเนื่อง ป่าสมบูรณ์ชุมชนได้รับประโยชน์ เห็นควรต่ออายุและขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชนต่อไ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/10020 19 เม.ย. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายวันชัย จันทร์สาคร
สภาพป่า :
    เป็นที่ราบชายเขาดินร่วนปนหิน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :