หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านไตรคีรี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านไตรคีรี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 147 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป็นภูเขา 3 ลูก มีความสูงไม่มากนัก ส่วนบริเวณชายเขาโดยรอบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนหิน
หมู่บ้าน : ไตรคีรี (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12698 ลว. 19 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ประดู่ มะกอกป่า ตะแบกเกรียบ สะแก แจง ยอป่า สวอง ขี้เหล็ก แสมสาร แคนา งิ้ว ตะคร้ำ กระถินยักษ์ ไผ่รวก กลอย หนอนตายอยาก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อการบริหารจัดการป่าอย่างมีระบบและชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11251 ลว 1 ธ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมโทรมยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/25700 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่ทั่วไปชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไผ่รวก ประดู่ มะค่าโมง แดง สวอง ฉนวน ยอป่า กระทุ่ม แต้ว งิ้ว ตะแบก พืชสมุนไพรและพืชอาหาร เช่น อีนูน กลอย พฤก หนอนตายอยาก ปลาไหลเผือก เป็นต้น บริเวณพื้นที่ในป่ายังพบซากฟอสซิลหอยอยู่ทั่วไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าบ้านไตรคีรี หมุ่ที่ 6 ตำบลพุนกยูง ได้รับการควบคุมดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพจากการมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้สภาพพื้นที่ป่าสมบูรณ์ขึ้น อีกทั้งบริเวณภายในป่ายังมีซากฟอสซิลที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้กับชุมชน จึงสมควรได้รับการจัดต้ั้งเป็นป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :