หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
เนื้อที่ : 958 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่ป่าเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาใหญ่แบ่งเขตการปกครองไปตามสันเขากับบ้านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลวังข่อย บริเวณชายเขายาวตลอดขนานกับป่าเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ไร่อ้อย และมันสำปะหลัง สภาพดินเป็นดินเหนียวปนหิน
หมู่บ้าน : เขาใหญ่ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12810 ลว. 20 มิถุนายน 2562
ผู้ตรวจสอบ : นายเรวัช ธรรมานุสรณ์
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น มะค่าโมง ประดู่ มะค่าแต้ สวอง ยมป่า ตะคร้ำ นนทรีป่า คูน ตะแบกเกรียบ งิ้ว เขว้า ตะโกพนม มะเกลือ มะกอกป่า ทองหลางป่า พฤกษ์ มะนาวผี เทียนขโมย คงคาเดือด แจง กระพี้จั่น หนามเกี่ยวไก่ บันไดลิง เถาวัลย์เปรียง นมแมว หนามคณฑา ไผ่รวก ตานเดี่ยว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อให้ป่าสมบูรณ์ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรต่ออายุและขยายพื้นที่โครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/25700 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายเดชา ชมดี
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณที่ขึ้นอยู่บนภูเขา ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กสภาพพื้นที่ที่เป็นดินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้จะขึ้นหนาแน่น ส่วนที่เป็นหินโผล่ขึ้นมาต้นไม้จะขึ้นประปรายพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ เช่น เล็บเหยี่ยว พุทรา มะหวด แต้วแดง ไผ่รวก มะขามป้อม ตะขบป่า งิ้ว มะค่าโมง ประดู่ บุก เปาะ ปลาไหลเผือก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าบ้านเขาใหญ่ ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่ชุมชนจึงเห็นควรได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าร่วมกับภาครัฐและอำนวยประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11251 ลว 1 ธ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :